xulykhokhancuocsong.com

Bài viết 12/2016

Ngày 4 tháng giêng năm sau (1871) ông lại dâng sớ, cải lại luân điệu của bộ lễ, xin triều đình ban cấp cho các trường đốc, trường giáo, trường huấn ở các tinhr và phủ huyện những bộ tứ thu ngũ kinh đại toàn. Lịch đại thông giám tập lãm để sĩ tử có sách để học, trừ khử cái học khoa của,  biến việc học ý nghĩa thành cái học  tầm chương trích cú. Theo lời tâu của Bộ Lễ thì Bùi Huy BÍch đậu hoàng giáp đời Hậu Lê (1679). Học vấn và tâm thuật của...
Chỉ sau kỳ thi hội đầu tiên 1822, ba khoa thi hương dưới triều Gia Long 1807, 1813, 1819 và khoa thi hương đầu tiên dưới triều Minh Mạng (1821), vua Minh Mạng đã nhận ra nền giáo dục đương triều là một nền giáo dục từ chương khoa cử: học chỉ cốt thi cho đỗ và khẳng định nền giáo dục ấy không thể đào tạo nhân tài cho đất nước. Đạo trị nước thì trước hết phải gây  lấy nhân tài … mà nay sĩ phu trong nước chỉ theo lối cử nghiệp nghĩa là cốt học lấy thi...